EIF 10. ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI RAPORU

Ülkemizin enerji sektöründeki en büyük organizasyonu olan,bakanlık bünyesinde ve bağlı kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı,yurt dışından ülkeler adına heyetlerin yer aldığı  yerli ve uluslaralarası 500’den fazla firmanın katılım sağladığı,kömürden nükleere güneş enerjisinden biyokütleye,enerji verimliliğine enerji sektörünün birçok alanında oturumların gerçekleştiği 10.EIF ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI bu sene Güneş Enerjisi sektörü özellikle Çatı GES üzerine yoğunlaşılarak gerçekleştirildi.Önümüzdeki süreçte bakanlığımızın açıkladığı ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’ kapsamında özellikle yenilenebiir enerji kaynakları özellikle Çatı GES uygulamaları,yerli kaynakların kullanımı ve enerji verimliliği alanlarında aşağıda belirttiğimiz maddeler bağlamında önemli gelişmelerin olacağını düşünüyoruz.

 

Bakanlık çalışmalarını ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’ üzerine kurmuş ve arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa bu politikanın ana unsurları olarak önümüze çıkmaktadır.Bu kapsamda;

-Güneş ve Rüzgar YEKA modeli yatırımlarına ağırlık verileceği,

-2015 sonrası ithal kömür santrali için ÇED raporu verilmemesi,yerli kömüre dayalı termik santraller için getirilen teşviklerle birlikte yerli kömür santrallerin artırılacağı,

-Maden ve doğal gaz aramalarının yoğunlaşacağı ifade edildi.

-Türkiye Petrolleri’nde yeni bir yapılanmaya gidildiği belirtildi.

 

-2017 Ocak-Ağustos döneminde kurulu güce eklenen kaynakların %64’ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğu ve yenilenebilir kaynaklar için mevcut YEKDEM ile devam edilemeyeceği,YEKA yatırımları ile devam edileceği ifade edildi.

-Isı pompası uygulamaları için Danimarka ile ortak çalışmanın başladığı belirtildi.

 

Çatı GES yatırımlarının geri dönüş süresinin dünyaya göre çok gerisinde olduğumuz ifade edildi, çözüm önerileri olarak;

-Kur devreye alınsın garantisi verilmeli

-Başvuruların karmaşıklığı giderilmesi

-Sistem kurulurken onayların verilmesi

-Mahsuplaşmanın aylık değil yıllık olarak ödenmesi

-Birey olarak KDV muafiyeti veya düşürülmesi işlemleri yapıldığı takdirde sistemin geri dönüşünün GES sektöründe önemli bir aktör olan Almanya ile aynı seviyelerin yakalanacağı ifade edildi.

-GES uygulamalarında kombi sistemi şeklinde paketlerin oluşturalarak(1-2-5kW gibi) insanların tercih ettikleri sistemi kurmalarının kolaylaştırılmasının sektörün gelişimine büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.

–Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında önemli yer tutan arz güvenliği noktasında elektriğin üretildiği yerde tüketilmesi imkanı sağlayan GES’lerin arz güvenliğini yüksek oranda artıracağı ifade edildi.

-Önümüzdeki dönemde Çatı GES’lerin yoğunlaşacağı ifade edildi.

-Halka GES yatırımlarının uzun vadede kazanç sağlayacağının ifade edilmesi için gerekli bilgilendirme faaliyetlerine ihtiyaç olduğu ifade edildi.

-Güneş enerjisi sektörü arge yatırımları için özel fonlar, faiz indirimleri, teşviklerin uygulanmasının gerekliliğinin üzerinde duruldu.

 

-3.Nükleer Santral için ise EÜAŞ ve SNTPC iş birliği ile yer seçimi raporunun hazırlandığı ve bakanlığa iletildiği bildirildi.

-Sinop NGS için fizibilite çalışmalarının devam ettiği Mitsubishi tarafından yapılan 3.nesil ATMEA-1 reaktörünün kullanılacağı,Akkuyu NGS’den farklı olarak ile 22 milyar Dolar maliyetin kamu ve özel sektör iş birliği ile karşılanacağı ve üretilen elektriğin 20 yıl %100 alım garantisi ile satın alınacağı belitrildi.

-Akkuyu NGS için sınırlı anlamda(güvenlik dışında) inşaata başlandığı planlanan şekilde devam etmesi halinde ilk reaktörün 2023 yılında devreye alınacağı aktarıldı.

 

-Madencilik teşvikleri çalışmalarının yapıldığı ifade edildi.

-Termik santrallerimizin rehabilite işlemlerinin 2018 sonunda tamamlanacağı belirtildi.

-Termik santrallerimizin rehabilite işlemlerinin sonucu elde edilcecek verim artışının %35’ler civarında olduğu ve santrale göre yatırımın geri dönüş süresinin 1 ila 7 yıl arasında değiştiğini ve ülkemizdeki termik santrallerin eski olduğunu ayrıca eski santrallerde yapılan iyileştirmelerin verim artışının daha yüksek oranlarda olduğu ifade edildi.

 

-2017-2023 yıılları arasını kapsayacak Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında bina sektöründe 12,sanayide 7,ulaştırmada 9,tarımda 6,enerjide 10 ve yatay konularda 11 olmak üzere belirlenen 55 eylem hakkında yakın zamanda çalışmalara başlanacağı ifade edildi.

-Enerji Verimliliğinin Bakanlığın Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında 3 sacayağı olan arz güvenliği,yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa alanlarının hepsini kapsadığı belirtildi.

-Enerji verimliliği artırıcı projelerin tasarımı,uygulaması ,finansmanı ve yönetimini gerçekleştiren ESCO (Enerji Servis Şirketleri) şirketlerinin ülkemiz için gerekliliği ifade edildi.

-Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ile yetkili firmaların yetersiz olması nedeniyle belirlenen kriterleri sağlayan SMM’lere EKB hazırlama yetkisinin verilmeye başlandığı bildirildi.

-Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmalarının güncellenerek (BEP-TR2) oluşturulduğu belirtildi.

-Yeşil Sertifika Türkiye Projesi (YeS TR) çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

 

– Ülkemizin tarımsal atık,kentsel organik atık , hayvansal ve orman atıklarının 20.000.000TEP/yıl potansiyelinin bulunduğu ifade edildi.

-Biyokütke tesisi ana ekipmanların ithal edildiği için tesisin kurulum maliyetinin halen aynı seviyede olduğu,bu nedenle biyogaz tesislerine dayalı kurulu gücümüzde istenen seviyenin yakalanamadığı ve yüksek maliyetler nedeniyle biyogaz tesisinin önemli desteklere ihtiyacı olduğu ifade edildi.